Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς

Η ΔΑΔ - μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (Pervasive Developmental Disorder, Not Otherwise Specified / PDD - NOS) είναι μία υποομάδα των ΔΑΔ, στην οποία παρουσιάζονται και αναγνωρίζονται τα περισσότερα συμπτώματα του κλασικού αυτισμού ή κάποιας άλλης ΔΑΔ, χωρίς όμως να πληρούνται όλα τα κριτήρια, ώστε να δοθεί συγκεκριμένη διάγνωση.

Οι στερεοτυπικές συμπεριφορές και κινήσεις, καθώς και η έκπτωση στις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες είναι εμφανείς. Παρουσιάζονται επίσης δυσκολίες προσαρμογής, δυσκολίες στις αλλαγές και ασυνήθιστα ενδιαφέροντα.

Τόσο το DSM, όσο και το ICD 10 περιλαμβάνουν την κατηγορία αυτή, στις προτεινόμενες διαγνώσεις, με μικρές διαφορές, τονίζοντας όμως και τα δύο εγχειρίδια ότι η διάγνωση δίνεται μόνο εφόσον δεν πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια των αξόνων τους, για κάποια άλλη διαταραχή αυτής της φύσης.

Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις της διαταραχής είναι ίδιες με αυτές των υπόλοιπων ΔΑΔ.